Október

10/22

Administratíva projektu tvorila aj v mesiaci október prevažnú časť činnosti. V polovici mesiaca sme absolvovali kontrolu z Úradu vládneho auditu k nášmu projektu.

Správca programu nám zaslal kladné rozhodnutie ex-post kontroly verejného obstarávania na stavebné práce. To pre nás znamenalo, že zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby nadobudla účinnosť a konečne môžeme odovzdávať stavenisko.

Posledný októbrový deň sme obdržali kladné rozhodnutie z 2. ex-anté kontroly verejného obstarávania na autorský dozor.

Uvedené administratívne úkony sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu stavebných prác, ktoré sú pre projekt kľúčové.