Novinky

Veľká noc 🐣 so žiadosťou o dodatočné finančné prostriedky

04/2023

S aprílom prichádza Veľká noc. Projektový tím si sviatky užil pracovne, kompletizáciou a odoslaním žiadosti o pridelenie dodatočných finančných prostriedkov. Snažili sme sa využiť jedinečnú šancu o dofinancovanie expozícií a interiérového vybavenia Kúrie Zuzana. Žiadali sme o 2 expozície – entologickú expozíciou a príbeh Marriássy a dreva. Žiadané vybavenie a expozície by naplnili novozrekonštruovanú budovu, pričom by dotvorili exkluzívny zážitok v múzeu. Držte nám päste 😊

Okrem toho prebiehajú pracovné stretnutia s partnermi ohľadom organizovania Letohranie a jeho propagácie.

Stavba v plnom prúde 🏗️

03/2023

Stavebné práce 🧱 pokračujú v rýchlom tempe. Zhotoviteľ takmer ukončil hrubé búracie práce. Postupne sa začína budovať infraštruktúra pre interaktívne expozície. Kontrolné dni na stavbe prebiehajú raz týždenne. Počas jedného z kontrolných dní bola prítomná aj miestna TV Reduta. Vznikla reportáž progresu o našej stavbe, ktorú si môžete pozrieť tu: Archív TV Reduty

Správca programu vyhlásil 08.03.2023 výzvu na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu existujúcich projektov v programe Kultúra. projektový tím Múzea Spiša sa zúčastnil úvodného informačného semináru. Následne začal s prípravou žiadosti o dodatočné finančné prostriedky.

Mrazivý február

02/2023

Vo februári sa k nám vrátila mrazivá zima 🧊. Tím Múzea Spiša pripravoval prvé podujatie, ktoré nás v rámci projektu CLT01011 čaká – 🌞 Letohranie 2023 🌞. Podujatie sa bude konať 18. 06. 2023 v areály markušovského kaštieľa. Príprava podujatia spočívala v určení osnovy hlavného programu, sprievodných akcií a doplnkových služieb.

Hlavným programom bude vystúpenie hudobnej skupiny. Výber hlavného interpreta bude prebiehať v marci. Sprievodné akcie zabavia všetky deti – skákací hrad, poníky, tvorivé dielne a mnoho iných akcií. Doplnkové služby poskytnú bezpečnosť, hygienické zariadenia a rôzne občerstvenie pre návštevníkov. Marketing podujatia pripravuje OOCR Slovenský raj & Spiš. Presný popis podujatia uvedieme v dostatočnom predstihu.

Už teraz sa tešíme a veríme, že podujatie bude minimálne také úspešné ako posledný ročník.

Usilovný január

01/2023

Januárové počasie 🌞 dovoľovalo pokračovanie stavebných prác. Týždeň čo týždeň prebiehajú kontrolné dni na stavbe za prítomnosti zodpovedných zo strany zhotoviteľa a investora.

Zimné obdobie sme využili na komunikáciu s obcou Markušovce a vlastníkov priľahlých pozemkov hospodárskej budovy. Plynulý priebeh prác závisí aj od ich ústretovosti.

Keďže je kúria Zuzana národnou kultúrnou pamiatkou, stavebné práce sú komplikované a určite nás ešte čaká veľa prekvapení počas rekonštrukcie.

Okrem toho prebiehali prípravné konzultácie k podujatiam, ktoré nás tento rok čakajú:

  • Letohranie,
  • hudobný majstrovský kurz,
  • výstava židovských obyvateľov Markušoviec a okolia,
  • výstava rómskych obyvateľov Markušoviec a okolia.

Huráá začali sme búrať

12/22

Zhotoviteľ stavebných prác (Metrostav Slovakia a.s.) sa hneď po prevzatí staveniska pustil do búracích prác. Už na prvom kontrolnom dni sme ocenili kus vykonanej práce. Neveriacky, priam až s nostalgiou sa prizeráme ako sa budova mení pred očami.

Príchodom zimy a mrazivých dní boli stavebné práce pozastavené. Veríme, že počasie bude priaznivé a že zhotoviteľovi sa podarí dodržať termín realizácie stavebných prác.

My sa postupne pripravujeme na mäkké aktivity, ktoré nás čakajú v roku 2023. Prebehli prvé pracovné stretnutia ohľadom príprav podujatí Letohrania 2023 a hudobného majstrovského kurzu.

Rekonštrukcia Kúrie Zuzana začína

11/22

Začiatkom mesiaca sme obdržali kladné rozhodnutie o ex-post kontrole VO na autorský dozor stavby. Následne sme dňa 16.11.2022 slávnostne odovzdali budovu zhotoviteľovi stavebných prác. Tejto udalosti sa zúčastnili dôležité osobnosti:

  • riaditeľ úradu KSK JUDr. Boris Bilčák,
  • autorský dozor stavby Ing. Marta Pichová,
  • stavebný dozor - Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA
  • zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.

Táto udalosť bola prezentovaná a v médiách (napr. RTVS Hlavné správy). Čaká nás náročné, ale aj radostné obdobie, ktorého výsledky by sme mali vidieť už v treťom kvartály budúceho roka. Držte nám päste, aby všetko šlo ako po masle 😊

Október

10/22

Administratíva projektu tvorila aj v mesiaci október prevažnú časť činnosti. V polovici mesiaca sme absolvovali kontrolu z Úradu vládneho auditu k nášmu projektu.

Správca programu nám zaslal kladné rozhodnutie ex-post kontroly verejného obstarávania na stavebné práce. To pre nás znamenalo, že zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby nadobudla účinnosť a konečne môžeme odovzdávať stavenisko.

Posledný októbrový deň sme obdržali kladné rozhodnutie z 2. ex-anté kontroly verejného obstarávania na autorský dozor.

Uvedené administratívne úkony sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu stavebných prác, ktoré sú pre projekt kľúčové.

Administratívny september

09/2022

Augustom sa ukončilo ďalšie, v poradí piate, reportovacie obdobie projektu. Zosumarizovali sme dosiahnuté výsledky, indikátory, a tiež riziká projektu, vrátane finančných pohľadávok. Koncom septembra (21.09.2022), sme absolvovali kontrolu na mieste Správcom programu. Kontrola bola predovšetkým zameraná na monitoring rizík projektu. Správca programu si obhliadol našu Kúriu Zuzana. Správcovi programu sa veľmi páčilo okolie miesta realizácie projektu s našimi ďalšími zariadeniami (kaštieľ, letohrádok, francúzsky park).

Okrem toho sme tiež podpísali zmluvu o dielo so zhotoviteľom stavebných prác. Zmluva je aktuálne v štádiu ex-post kontroly VO Správcom programu. Koncom mesiaca bolo tiež ukončené VO na SD.

Sťahovanie zbierkových predmetov z Kúrie Zuzana II. etapa

08/2022

Počas tohto leta sa v Markušovciach usilovne pracovalo. Zamestnanci múzea, konkrétne Ing. Jozef Tkáč, Jozef Kotleba a Daniel Fabian, sa postarali o druhú etapu vysťahovania predmetov z hospodárskej budovy. Tieto priestory doposiaľ slúžili najmä ako depozitár, kancelárie či lektorňa s pokladňou.

Zbierkové predmety boli presťahované prevažne do prenajatých depozitárov v priestoroch priemyselného parku Madaras. Kúria je vďaka menovaným zamestnancom takmer pripravená na odovzdanie zhotoviteľovi stavebných prác.

Odovzdaniu staveniska bude predchádzať ex-post kontrola VO. Dúfame, že stavebné práce by mohli začať do konca septembra 2022.
Držte nám päste 😊

Hudobný majstrovský kurz a záverečný koncert Iris Marina Wefers

07/2022

Prvý prázdninový týždeň v múzeu sa niesol v duchu hudobného majstrovského kurzu pod vedením výnimočnej viedenskej klaviristky Iris Marína Wefers. Kurzu sa zúčastnilo 6 žiačok umeleckej školy. Hudobná virtuózka žiačky umelecky viedla, motivovala, podporovala rozvoj zručností a techniky. Súčasťou kurzu bola príprava na záverečný koncert mladých hudobníčok.

Koncert sa konal v úchvatnej koncertnej sále Letohrádku Dardanely. Umelecký zážitok, o ktorý sa postarala hudobná virtuózka spolu s absolventkami kurzu ešte viac umocnila dokonalá akustika sály. Koncert vrátane kurzu presiahol očakávania účastníkov a tiež návštevníkov.

Tešíme sa na ďalšie umelecké zážitky z nadchádzajúceho ročníka kurzu. Veríme, že sa tento kurz stane tradíciou.

Aktualizácia procesu verejného obstarávania na stavebné práce

07/2022

Dňa 08.07.2022 sme obdržali rozhodnutie z ÚVO povoľujúce ukončenie procesu verejného obstarávania. Aktuálne prebiehajú rokovania s víťazným uchádzačom o realizáciu stavebných prác. Postupne sa dopracovávame k podpisu zmluvy. Následne prebehne kontrola zmluvy po podpise zo strany Správcu programu. Veríme, že čoskoro odovzdáme stavenisko a začnú sa stavebné práce.

LETOhranie a koncert Adama Ďuricu 2022

06/2022

Leto sme privítali tretím ročníkom nášho úspešného festivalu LETOhranie. Festival sa odohrával v nádhernom Francúzskom parku v Markušovciach, ktorého súčasťou je Letohrádok Dardanely a kaštieľ s múzejnými expozíciami. Bohatý program LETOhrania bol cielený predovšetkým na deti. Festival si užili aj rodičia, mladí a všetci čo majú radi zábavu, hry, súťaže a hudbu. Hlavný program začal športovou súťažou pre najmenších. Vystúpenie známeho Eda Drewa a lesných víl s názvom „Živý strom“ zožalo veľký úspech, tancoval celý areál 😊. Festival uzavrel koncert známeho Adama Ďuricu, ktorého piesne spievali malí aj veľkí návštevníci.

Podujatie malo vysokú návštevnosť a veľmi dobré ohlasy zo strany návštevníkov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Veľké sťahovanie zbierkových predmetov 🧳

03/2022

Keďže nás čaká rekonštrukcia kúrie, potrebovali sme vyčistiť jej priestory, kde sme ukrývali rôzne zbierkové predmety. Na pomoc nám prišla sťahovacia firma TRIV. Tomuto sťahovaniu ale predchádzala dlhodobá príprava v podobe balenia a označovania zbierkových predmetov. Pomohli nám aj kolegovia zo Spišskej Novej Vsi. Z depozitu boli vysťahované zbierkové predmety z fondu dejín hudby a fondu dejín umenia. Nie všetky zbierkové predmety z fondu dejín umenia boli premiestnené do nových depozitárnych priestorov. Mnohé z nich sme sprístupnili pre verejnosť a sú vystavené v expozícii kaštieľa. Z fondu dejín hudby sa sťahovalo spolu 702 zbierok, a to do náhradných depozitárnych priestorov a kancelárie v letohrádku. Zbierky, ktoré neboli v našom vlastníctve sa vracali múzeám. Z fondu dejín umenia bolo presťahovaných a zabalených 2061 zbierkových predmetov rôzneho umeleckého charakteru.

Oživujeme staré príbehy a tradície zo Spiša 😍

02/2022

Na Valentína sme sa spojili s našimi islandskými partnermi. Odprezentovali nám prvé návrhy príbehov, ktoré budú pomocou rozšírenej reality zapracované do etnografickej výstavy umiestnej do zrekonštruovanej kúrie. Bolo vidno, že na našich materiáloch od začiatku roka pilne pracovali. S nemým úžasom sme pri prezentácii sledovali, ako sa dokázali vcítiť do tradičného života a zvyklostí na Spiši tak vzdialeného od Islandu. Z textov, filmových ukážok a fotiek vykresľujúcich tradície našich predkov vytvorili nové scenáre, ktoré návštevníkom priblížia každodenný život aj tradície spájané z rôznymi sviatkami naprieč celým rokom. Tento zážitok nám ešte dlho vyčarúval úsmev na tvári a motivuje nás posúvať sa vpred a priniesť tento zážitok aj našim budúcim návštevníkom z regiónu aj mimo neho.

Dovidenia 2021, vitaj 2022! 👋

12/2021

Záver roka 2021 sa u nás niesol v príjemnej, vianočnej atmosfére. S nástupom nového roka si však opäť vyhŕňame rukávy a posúvame sa o ďalší, veľký krok vpred. Tento rok bude z hľadiska života projektu Kúria Zuzana - zážitok v múzeu jeden z obsahovo najbohatších. Čaká nás organizácia akcií pre verejnosť ako Letohranie, výstavy študentských prác a majstrovské hudobné kurzy. Zasadáme k spoločnému, reálnemu či virtuálnemu stolu s našimi projektovými partnermi a plánovaným aktivitám dávame reálne kontúry. S islandským partnerom sme si dali ambiciózny cieľ - pripraviť obsah rozšírenej reality už do konca tohto roka. Máte sa na čo tešiť!

Verejné obstarávanie - otvárame obálky ✉️

11/2021

Dňa 26.11. o 9:30 sa uskutočnilo online otváranie ponúk podlimitnej zákazky „Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach - rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt“. Predložené boli dve ponuky, ktoré sú momentálne v štádiu vyhodnocovania. Pevne veríme, že v novom roku s úspešným uchádzačom podpíšeme zmluvu o dielo a slávnostne stavbu prevezme. Čaká nás kopec práce!

Veľké stretnutie zamestnancov Múzea Spiša 🥂

10/2021

Začiatkom októbra sme na počesť tohtoročného 70-teho výročia Múzea Spiša podnikli veľké stretnutie všetkých aktuálnych aj bývalých zamestnancov Múzea Spiša. Jesenné počasie nám veľmi prialo a boli sme vďační za možnosť stráviť spoločný čas v malebnom francúzskom parku v areáli kaštieľa v Markušovciach, bližšie sa spoznať a porozprávať sa o súčasných a budúcich ambíciách, vrátane projektu Kúria Zuzana - zážitok v múzeu. Nechýbali ďakovné reči, dobré jedlo a rôzne športovo-teambuildingové aktivity.

Získali sme vzácne dary od grófky Heidi Máriássy 👑

09/2021

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi získalo výnimočný dar, ktorý významne obohatí expozície v Markušovciach, vrátane Kúrie Zuzana. Gróf Pál Máriássy bol potomkom významného šľachtického rodu na Spiši a patril k vetve, ktorá ako posledná vlastnila kaštieľ v Markušovciach. Areál Máriássyovského kaštieľa je dnes Národnou kultúrnou pamiatkou, ktorú od roku 1967 spravuje Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Manželka Pála, Heidi, dodnes žije v Štokholme, vo Švédsku a rozhodla sa múzeu darovať desiatky predmetov, ktoré tvoria obrazy s portrétmi členov rodiny, ale i časti interiérového zariadenia, ako aj osobné predmety grófa Pála Máriássyho, dokumentujúce jeho prácu, poľovníctvo, ornitologický výskum, poznámky z ciest a fotoalbumy.

Leto v areáli v Markušovciach v plnom prúde ☀️

07/2021

Letné prázdniny odštartovali, počasie nám praje a na celé leto zamestnanci Múzea Spiša prichystali bohatý program, v ktorom si každý nájde to svoje. Pripravené sú koncerty pod šírim nebom v krásnom francúzskom parku ale aj vo vznešenom letohrádku. Máme prichystané aj prehliadky a dalšie rôznorodé atrakcie. Už ste nás boli navštíviť?

S kožou na trh - Začína sa otváracia konferencia 📢

06/2021

Osatní prijímatelia grantov laťku nasadili naozaj vysoko. Máme mať prečo trému, ale zároveň vieme, že v rámci prípravy sme urobili naozaj všetko. Pozývame teda stovky ľudí v sieti našich kontaktov z radov rôznych kultúrnych inštitúcií, médií a pod., aby sa pripojili, vypočuli si a uvideli zámery tohto projektu a bližšie spoznali nielen projektový tím, ale aj partnerov projektu. Za vrúcne príhovory tiež dakujeme pani Dackovej z odboru Grantov EHP, pani Dubas z Veľvyslanectva SR v Osle a tiež pána Trnku, predsedu KSK. Nestihli ste našu konferenciu? Záznam si môžete pozrieť TU.

Finálne projekty od architektov máme v rukách 👍

05/2021

Obdržali sme finálny návrh aktualizovaného projektu rekonštrukcie budovy od pani Ing. Pichovej a architektonicko-výtvarného riešenia od Ateliéru Masár. Zakladáme ich k súťažným podkladom. Medzitým sledujeme otváracie konferencie ostatných projektov, ktoré spolu sa spolu s nami úspešne uchádzali o grant. Inšpirujeme sa a zároveň chystáme tú našu, ktorá prebehne budúci mesiac. K tejto príležitosti natáčame dychberúce video, vyobrazujúce pôsobnosť Múzea Spiša. Okrem toho v tomto mesiaci Múzeum Spiša oslavuje 70-te výročie. Všetko najlepšie!

Príprava verejného obstarávania 💻

04/2021

Tento mesiac intenzívne zhromaždujeme podklady potrebné pre účely zahájenia verejného obstarávania na rekonštrukciu budovy. Je to pomerne náročná úloha, do ktorej vstupuje množstvo premenných. Okrem dokončovania projektu rekonštrukcie budovy a architektonicko-výtvarného riešenia musíme získať aj schválenie od Pamiatkového úradu. Nakoľko ide o rozsiahlu investíciu, finančne nám pomôže aj zriadovateľ - Košický samosprávny kraj, za čo sme nesmierne vdační. Pre účely prípravy súťažnych podkladov sme si prizvali spoločnosť Ultimaratio. Nechceme nič nechať na náhodu, preto sa pred vyhlásením VO chystáme prihlásiť aj na dobrovoľnú ex ante kontrolu.

Prvý meeting s islandským partnerom 🇮🇸

03/2021

Jednou z vecí, ktorá nás na tomto projekte nesmierne teší, je spolupráca s islandskou spoločnosťou Gagarín. Gagarín je zážitkové dizajnérske štúdio s bohatými skúsenosťami tvorenia interaktívnych expozícií po celom svete. Sme poctení, že jednu zo svojich technológií prinesú ľudia z Gagarína aj sem. Pôjde o aplikáciu rozšírenej reality. V tomto mesiaci sa odohralo prvé online stretnutie medzi projektovým tímom Múzea Spiša a spoločnosťou Gagarín. Priznáme sa, mali sme trému, ale srdečné tváre na obrazovkách ju rýchlo porazili. Vymenili sme si informácie o našej pôsobnosti a začali hútať nad tým, kde a ako tieto technológie zakomponujeme. Už teraz sa nemôžeme dočkať na výsledok!

Začína maratón školení 📙

02/2021

Odbor Grantov EHP z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie si pre nás prichystalo sériu školení, ktoré nám uľahčia orientovať sa v pravidlách riadenia projektu, reportovania a dodržiavania všetkých potrebných náležitostí. Pilne nasávame nové informácie. Oceňujeme kvalitne pripravené a podané online školenia, ústretovosť zamestnancov z odboru Grantov EHP a tiež bohaté príručky pre prijímateľov grantov, v ktorých nájdeme odpoved azda na každú otázku. Je milé vidieť a spoznať ostatných prijímateľov. Slovensko zase raz oživí svoj kultúrny život!

3-2-1 ŠTART! 🥳

01/2021

Dňom 5.1.2021 bola projektová zmluva podpísaná všetkými stranami a nadobudla tak účinnosť. Máme veľkú radosť! Tešíme sa, že návrh projektu rekonštrukcie hospodárskej budovy v areáli kaštieľa v obci Markušovce, ktorý sa začal rysovať už v roku 2015, konečne padol na úrodnú pôdu a môžeme pracovať na jeho realizácii. Je to pre nás veľká česť, zodpovednosť a záväzok vykonať tú najkvalitnejšiu prácu. Zoznam úloh sa rozrastá. Do čoho sa pustíme skôr?